Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (turpmāk tekstā - ZBR) dibināts 1997. gada 11. decembrī un ir lielākā no Latvijas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām.1997.gada 15.decembrī ZBR atzīts par starptautiskas nozīmes aizsargājamu dabas teritoriju UNESCO programmas „Cilvēks un Biosfēra” (MaB) ietvaros un oficiāli iekļauts vispasaules Biosfēras rezervātu sadarbības tīklā. Tomēr var teikt, ka ZBR pastāv jau krietni ilgāk – kopš 1990. gada. Šajā gadā tika izveidots Ziemeļvidzemes reģionālais dabas aizsardzības komplekss, kas kalpoja kā bāze ZBR izveidei.

Visa Salacgrīvas novada teritorijas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta teritorijā. Salacgrīvas novada teritorijā atrodas dabas parks – Salacas ieleja, dabas liegumi – Vidzemes akmeņainā jūrmala, Randu pļavas, Mērnieku dumbrāji, Kalna purvs, Karateri, Lielpurvs, Niedrāju – Pilkas purvs, kā arī tādi ģeoloģiskie dabas pieminekļi kā Ežuragu Sarkanās klintis, Krauju akmeņu saliņa, Lībiešu upuralas, Lielais krauju jūrakmens, Muižuļu akmens, Pietraga Sarkanās klintis, Svētciema akmeņu saliņa, Veczemju klintis. Novada teritorijā ir vairāki mikroliegumi un biotopi, kas aizsargā tur esošās sugas. Salacgrīvas novadā atrodas 49 koki, kuriem piešķirts dižkoka, potenciāla dižkoka vai citādi īpaša koka statuss.

Biosfēras rezervāts pārstāv mērenajai mežu joslai raksturīgas sauszemes un Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas, aptverot arī Rīgas jūras līča Vidzemes piekrastes mazo upju baseinus 457 708 ha lielā sauszemes teritorijā Salacgrīvas, Rūjienas, Alojas, Mazsalacas, Naukšēnu novadā un daļā Limbažu, Burtnieku, Valmieras, Strenču un Valkas novada. Šī platības aizņem ~6% no Latvijas teritorijas. Arī aptuveni devītā daļa no Latvijas jūras krasta līnijas jeb 57 km jūras piekrastes ar tai pieguļošo 17 806 ha plašo jūras akvatoriju līdz 10 metru dziļumam atrodas rezervāta teritorijā.

Vairāk nekā pusi no ZBR sauszemes aizņem meži un purvi. Mežu un purvu vērtību nozīmi apliecina tas, ka no 28 ZBR īpaši aizsargājamām dabas teritorijām 20 ir izveidotas tieši purvu un mežu vērtību aizsardzībai. Teritorijā izveidotie 24 dabas liegumi, 1 dabas parks un 2 aizsargājamas jūras teritorijas vienlaikus ir iekļauti arī Eiropas nozīmes jeb Natura 2000 īpaši aizsargājamo dabas teritoriju statusā.