Salacgrīvas osta ir tālākā Latvijas ziemeļu osta un atrodas Rīgas jūras līča ZA malā Salacas upes grīvā, 100 km no Rīgas un 13 km no Latvijas un Igaunijas republikas robežas.

Vissenākās ziņas par Salacas ostu ir 18.gs. vēsturnieka Augusta Vilhelma Hupela pierakstītajā teikā par to, ka, pirmoreiz ierodoties Latvijā, vācu tirgotāji vispirms izmetuši enkuru Salacas grīvā un izkāpuši krastā, lai tirgotos ar vietējiem izdzīvotājiem. Tikai pēc tam viņi nonākuši pie Daugavas, ko tad arī izvēlējušies par pastāvīgo apmešanās vietu. Tas mums, salacgrīviešiem, spodrina spalvas un liek aizdomāties, ka varbūt citas nejaušas sakritības gadījumā ciems Salacas krastos būtu izaudzis par Eiropas nozīmes pilsētu, kāda šodien ir Rīga.

Salacgrīvā kā Salacas baseina dabiskās izejas ostā attīstība sākās ap 1870.gadu, kad uzplauka piekrastes zvejniecība, un osta kļuva par svarīgu izejas punktu kokmateriālu un labības tirdzniecībai un transportēšanai.

Fragments no A.Melnalkšņa 1923.gadā izdotās grāmatas Dzimtā zeme: Toreiz Salacas osta bij galvenais mūsu miežu, linu un koku eksporta punkts, kurā no visas latviskās Ziemeļ-Vidzemes saplūda minētie lauku ražojumi. Pērnavas lielie tirdzniecības kantori Šmidts un Jakša še uzcēla plašas noliktavas(spīķerus), kuras ar sliežu ceļu bija saistītas ar ostu. Tā kā še lauksaimnieki - vidzemnieki savus ražojumus apmainīja pret sāli, dzelzi utt. tad ap noliktavām pacēlās vairākas tirgotavas un privātmājas. Atvērās aptieka, doktorāts, vilnas un koku fabrika utt.* Cara valdība gatavojās ostu izbagarēt un uzcelt ostas dambjus par 200 000 rubļiem. bet tad šis projekts tika atmests.

Salacgrīvas ostai nelabvēlīga izvērtās gan 13 km attālo Ainažu izbūve par ostu 1903.gadā, gan Valmieras – Ainažu dzelzceļa izbūve 1912.gadā. Pēdējais novirzīja ražojumu transportu uz Ainažiem vai Valmieru. Nerealizējās 1921.-1922.gadā izstrādātais projekts par Salacgrīvas savienošanu ar dzelzceļa zaru ar Valmieras-Ainažu dzelzceļa Zonepes staciju (apm.15 km). Par labu nenāca arī 1930.gadu sākumā izbūvētais Rīgas –Mazsalacas - Rūjienas dzelzceļš, kas atšķīra Vidzemes jūrmalu no tās aizmugures. Osta tā arī palika 3 – 4 m dziļa un 200 m plata. Lielākie jūras kuģi, Rīgas – Pērnavas satiksmes tvaikoņi, pieturēja ostas reidā apmēram 2 km no krasta, jo ieeju aizsprostoja jūras sēkles apmēram 1 – 1,5 m dziļumā.

Salacgrīvas osta kļuva galvenokārt par zvejas ostu un Salacas baseina koku nosūtītāju.*

Iespējams, tieši pēdējā Vecsalacas barona Indriķa fon Holšteina rakstura un ietekmes dēļ Salacgrīvā apstājās ostas izaugsme un neuzbūvēja dzelzceļu, jo, kā raksta A.Melnalksnis:

Šie darbi par lielu svētību Salacai arī būtu izvesti, ja tiem nepretotos Vec-Salacas barons, caur kura ietiepību arī Salacai garām aizgāja Valmieras-Ainažu dzelzceļš. Caur viņa vainu arī ostas ziņā priekšrocību guva Ainaži, kur ostas būvē valsts iegāza miljonus.**

* A.Melnalksnis. Dzimtā zeme. Pirmā grāmata. Valmiera-Cēsis.1923.g.

** turpat.